Thai PBS | "พล.อ.ประวิตร" มอบนโยบายกระทรวงดิจิทัลเร่งแก้ปัญหาเฟคนิวส์

Thai PBS |  "พล.อ.ประวิตร" มอบนโยบายกระทรวงดิจิทัลเร่งแก้ปัญหาเฟคนิวส์

วันนี้ (26 ส.ค. 2562) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายพุทธิพงศ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้การต้อนรับ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายการทำงาน 9 ข้อ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เช่น เร่งแก้ไขปัญหาข่าวปลอม หรือ Fake News ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว บูรณาการความร่วมมือป้องกันและจัดการภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง เร่งดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ยังย้ำถึงนโยบายกระทรวงดิจิทัลฯ ว่าให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในการเร่งยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และสร้างความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

นอกจากนี้ยังมอบหมายแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประสาน Fake News Center เป็นศูนย์กลางของประเทศในการบริหารจัดการข่าวปลอม สร้างการรับรู้ กระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ข่าวการเตือนภัยพิบัติ และแจ้งเตือนได้ถึงข่าวปลอมที่เกิดขึ้น

พลเอกประวิตร ยังชื่นชมการทำงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง เช่น เรื่องเน็ตประชารัฐที่ได้รับรางวัลระดับโลก

admin