สวพ.FM91 | องคมนตรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

สวพ.FM91 | องคมนตรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
องคมนตรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

วันอังคารที่27 สิงหาคม2562เวลา15.30 น. พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีพร้อมคณะอนุกรรมการฯเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเดือนสิงหาคม2559 ตามที่ราษฎรหมู่ที่5 บ้านภูไทรตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเช่นปลูกยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวโพดอ้อยสับปะรดและมันสำปะหลังเป็นต้นมีประชากรรวม1,051 คนจำนวน273 ครัวเรือนต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี2561 ให้แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากราษฎรที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างในครั้งนี้สระน้ำแห่งนี้มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก188,550 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารรับน้ำจำนวน1 แห่งและอาคารระบายน้ำจำนวน1 แห่งซึ่งโครงการฯได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2562 ที่ผ่านมาปัจจุบันราษฎรประมาณ100 ครัวเรือนมีน้ำเพื่อทำการเกษตรและเพื่อการอุปโภค-บริโภคโดยสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง500 ไร่

 

โอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝายเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินพร้อมกับปล่อยปลานิลจำนวน50,000 ตัวเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรต่อไปจากนั้นได้พบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรครั้งนี้

 

admin