new18 | ช็อก! สถิติว่างงานพุ่ง 4.3 แสนคน ชายตกงานสูงกว่าหญิง

new18 | ช็อก! สถิติว่างงานพุ่ง 4.3 แสนคน ชายตกงานสูงกว่าหญิง
ช็อก! สถิติว่างงานพุ่ง 4.3 แสนคน ชายตกงานสูงกว่าหญิง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยตัวเลขน่าตกใจเดือน ก.ค. 2562 คนว่างงานพุ่ง 4.3 แสนคน ผู้ชายตกงานสูงกว่าผู้หญิง

วันที่ 29 ส.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัวเลขการทำงานของคนไทย ในเดือน ก.ค. 2562 พบว่า มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 436,000 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.1% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 54,000 คน 
ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 73,000 คน นอกจากนี้ยังพบว่าเพศชายมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย อยู่ที่ 1.2% ส่วนเพศหญิงอยู่ที่ 1.1%

นอกจากนี้ พบว่าผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวน 1.88 แสนคน หรือ ร้อยละ 2.2 //รองลงมาคือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 7.9 หมื่นคน หรือ ร้อยละ 1.2 ระดับประถมศึกษา 7 หมื่นคน หรือ ร้อยละ 0.8 และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 1.8 หมื่นคน หรือ ร้อยละ 0.2 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า ผู้ว่างงานระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 1.8 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 5 พันคน ในขณะที่มัธยมปลายหรือเทียบเท่าลดลง 5 พันคน  ทั้งนี้ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 2.20 แสนคน หรือร้อยละ 50 ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 2.16 แสนคน หรือร้อยละ 49.5

admin