The Bangkok Insight | เปิดแล็บรับตรวจคุณภาพกัญชาทั่วประเทศ

The Bangkok Insight | เปิดแล็บรับตรวจคุณภาพกัญชาทั่วประเทศ
เปิดแล็บรับตรวจคุณภาพกัญชาทั่วประเทศ

กรมวิทย์ฯ เปิดแล็บให้บริการตรวจวิเคราะห์กัญชาทุกขั้นตอน ครอบคลุมทั่วประเทศภายในตุลาคมนี้ 

นพโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากกระแสความนิยมนำกัญชา มาใช้ทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนแสวงหาผลิตภัณฑ์กัญชานำมาใช้เพื่อมุ่งหวังผลทางการรักษา

ประกอบกับปัจจุบัน การพัฒนายาจากกัญชาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของยากัญชาที่มีใช้ในท้องตลาด กรมฯ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการขึ้น

โดยมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ สารสกัด ยาจากกัญชา ให้การอบรม รวมถึงให้คำปรึกษาห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในเรื่องของการตรวจคุณภาพและความปลอดภัย พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาได้เอง การผลิตสารมาตรฐานทดแทนการนำเข้าเพื่อช่วยลดต้นทุนการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของกัญชา

และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจกัญชาของประเทศ

ทั้งนี้กรมฯมีห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลาง ที่สำนักยาและวัตถุเสพติด จังหวัดนนทบุรี และห้องปฏิบัติการในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค ปัจจุบันห้องปฏิบัติการส่วนกลาง ได้เริ่มดำเนินการตรวจทุกขั้นตอนของขบวนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ สารสกัดที่จะนำมาทำยา รวมถึงน้ำมันกัญชา

และยังทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจคัดเลือกของกลางกัญชาที่มีความปลอดภัย เพื่อนำมาใช้ผลิตยากัญชา ตรวจความปลอดภัยของพืชกัญชาที่ปลูกในระบบปิดขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตรวจวัตถุดิบสารที่ได้จากการสกัด ที่ได้จากกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจคุณภาพยากัญชาที่ได้จากองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนนำไปใช้ในโรงพยาบาล

และให้การอบรมเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานยากัญชาที่จะนำมาใช้

นอกจากนี้ กรมฯยังมีแผน จะเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค ภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยเริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

admin