คมชัดลึกออนไลน์ | น่าตกใจ!!ตัวเลขคนไทยว่างงานพุ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก

คมชัดลึกออนไลน์ | น่าตกใจ!!ตัวเลขคนไทยว่างงานพุ่งสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก

สำนักงาสถิติแห่งชาติรวบรวมข้อมูลและสถิติประชากรไทยว่างงาน ด้วยการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกรกฎาคมปี2562กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561คนไทยว่างงานสูงมาก

ปัจจุบันพบประชากรไทยมีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น โดยทางสำนักงาสถิติแห่งชาติได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติเอาไว้ ด้วยการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในเดือนกรกฎาคมปี 2562 กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบมีผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นจำนวนมาก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พบว่า มีผู้ว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4.36 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน มีงานทำ 37.62 ล้านคน ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3 หมื่นคน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน (จาก 38.62 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน (จาก 3.82 แสนคน เป็น 4.36 แสนคน) เมื่อพิจารณาจากช่วงอายุ พบว่า ผู้ว่างงานวัยเยาวชน 15-24 ปี มีจำนวน 2.47 แสนคน ส่วนวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป 1.89 แสนคน เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศ พบว่า เพศชายมีอัตราว่างงานสูงกว่าเพศหญิง

CR.สำนักงานสถิติแห่งชาติ

admin