สวพ.FM91 | 91เตือนกัน !! "ปัสสาวะ" กินเองไม่เท่าไหร่ แอบผสมให้คนอื่นกิน ผิดเต็มๆ ทั้งจำทั้งปรับ

สวพ.FM91 | 91เตือนกัน !! "ปัสสาวะ" กินเองไม่เท่าไหร่ แอบผสมให้คนอื่นกิน ผิดเต็มๆ ทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพจ กองปราบปราม ได้โพสต์ข้อความ : ปัจจุบันยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า การใช้ปัสสาวะในการรักษาโรคนั้น สามารถรักษาได้จริงหรือไม่ และบางกรณีมีการแอบเอาไปผสมกับอาหาร หรือเครื่องดื่มให้คนอื่นรับประทาน โดยประการที่น่าจะเกิดผลร้ายต่อบุคคลอื่น
 ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236 ผู้ใดปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (อัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560) 
CR. กองปราบปราม 

admin