The Bangkok Insight | ‘อนุทิน’ หารืออาเซียนรับมือสังคมผู้สูงอายุ

The Bangkok Insight | ‘อนุทิน’ หารืออาเซียนรับมือสังคมผู้สูงอายุ
‘อนุทิน’ หารืออาเซียนรับมือสังคมผู้สูงอายุ

“อนุทิน” ประชุมสาธารณสุขอาเซียน หารือแนวทางรับมือสังคมผู้สูงอายุ หนุน อาเซียนพึ่งพาตัวเองด้านวัคซีน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวว่าได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN Health Minister’s Meeting: AHMM)   ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ “การเร่งให้ประชาชนทุกคนในอาเซียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า”โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขมูลฐาน การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

พร้อมร่วมลงนามข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) เพื่อรับมือการก้าวสู่สังคมสูงวัยของประเทศในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) เตรียมเปิดศูนย์ ACAI พื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ในเดือน พฤศจิกายนนี้

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับรัฐมนตรีสาธารณสุข 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance, ALD-AVSSR) ยกระดับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน สร้างความเข้มแข็งร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพของประชาคมอาเซียน

นายอนุทิน  กล่าวว่าตนเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือด้านสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ส่วนตัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นนโยบายของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ยืนยันว่าจะต่อยอด และทำให้ดีขึ้น

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมลงนามการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ระดับอาเซียน รองรับสังคมผู้สูงอายุ  ประเทศไทยถือเป็นผู้นำในการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่า ด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน ยกระดับการพึ่งพากันเองในระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน มุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านยา และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตวัคซีน

admin