MATICHON ONLINE | "สวนดุสิต" จัดทำดัชนีการเมืองไทยครั้งแรก ยังสอบไม่ผ่านได้ 4.51 คะแนน ให้ฝ่ายค้านดีสุด 5.92 คะแนน รัฐบาลยังแก้ไม่ตกปัญหาศก.

MATICHON ONLINE | "สวนดุสิต" จัดทำดัชนีการเมืองไทยครั้งแรก ยังสอบไม่ผ่านได้ 4.51 คะแนน ให้ฝ่ายค้านดีสุด 5.92 คะแนน รัฐบาลยังแก้ไม่ตกปัญหาศก.
IMG-2562-1567301726

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำสวนดุสิตโพล โดยได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,438 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 ในประเด็น”ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562″ โดยได้สำรวจความเห็นมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น เพื่อชี้วัดว่าการเมืองไทย ดีขึ้น หรือแย่ลง หรือเหมือนเดิม

การสำรวจครั้งนี้ถือเป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2 แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน

สำหรับผลสำรวจครั้งนี้ ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562 โดยภาพรวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 4.51 คะแนน จำแนกผู้ให้คะแนนดัชนีการเมืองเป็นรายภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานให้คะแนนสูงสุด 4.88 คะแนน ตามด้วยภาคกลาง 4.68 คะแนน กรุงเทพมหานคร 4.55 คะแนน ภาคใต้ 4.10 คะแนน และภาคเหนือน้อยที่สุด 3.81 คะแนน

ส่วนคะแนนดัชนีการเมืองไทยแยกเป็นตัวชี้วัด 25 ข้อ ผลสำรวจจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีดังนี้ อันดับ 1. ได้คะแนน 5.92 คะแนน เรื่องการปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 2.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ ได้ 5.28 คะแนน 3.จริยธรรม วัฒนธรรมของคนในชาติ ได้ 5.08 คะแนน 4.ความสามัคคีของคนในชาติ ได้ 4.91 คะแนน 5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ได้ 4.90 คะแนน 6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม ได้ 4.72 คะแนน 7.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย ได้ 4.70 คะแนน 8.ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 4.63 คะแนน 9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ 4.62 คะแนน 10.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ได้4.60 คะแนน

11.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ได้ 4.57 คะแนน 12.ผลงานของรัฐบาล ได้ 4.56 คะแนน 13.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ ได้ 4.49 คะแนน 14.สภาพของสังคมโดยรวม ได้ 4.47 คะแนน 15.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม ได้ 4.38 คะแนน 16.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ได้ 4.23 คะแนน 17.ความเป็นอยู่ของประชาชน ได้ 4.19 คะแนน

อันดับ 18. มีคะแนนเท่ากัน 4.09 คะแนน คือการปฏิบัติตนของนักการเมือง, สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม และการแก้ปัญหายาเสพติด อันดับ 21 เรื่องค่าครองชีพ/ เงินเดือน/ ค่าจ้าง /สวัสดิการ ได้ 4.08 คะแนน อันดับ 22 มีคะแนนเท่ากัน 4.01 คะแนน คือการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น และการแก้ปัญหาการว่างงาน อันดับ 24 การแก้ปัญหาความยากจน ได้ 3.91 คะแนน และอันดับรั้งท้าย คือราคาสินค้า ได้ 3.86 คะแนน

admin