JS100 – Post&Share | กัญชา-กัญชง ยังผิดกฎหมาย ‘ห้ามผลิต เพาะปลูก นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เสพเอง’ หากไม่ได้รับอนุญาต

JS100 – Post&Share | กัญชา-กัญชง ยังผิดกฎหมาย ‘ห้ามผลิต เพาะปลูก นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เสพเอง’ หากไม่ได้รับอนุญาต
กัญชา-กัญชง ยังผิดกฎหมาย ‘ห้ามผลิต เพาะปลูก นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เสพเอง’ หากไม่ได้รับอนุญาต
กัญชา-กัญชง ยังผิดกฎหมาย ‘ห้ามผลิต เพาะปลูก นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง เสพเอง’ หากไม่ได้รับอนุญาต

            ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้ติดตามเรื่องกัญชา/กัญชงเกี่ยวกับการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยา อาหาร หรือเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ายกเลิกชื่อยาเสพติดประเภท 5 ลำดับที่ 1 กัญชา ลำดับที่ 5 กัญชง โดยหมายรวมสารสกัดในพืชกัญชา/กัญชงด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนธรรมดาอย่างเราๆ จะสามารถผลิต ส่งออก-นำเข้า ครอบครอง หรือเสพได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

            ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกเลิกชื่อยาเสพติดกัญชา และกัญชงนั้น อยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นการกำหนดยกเลิกเฉพาะเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง และเส้นใยแห้ง รวมถึงสารสกัดในยาเสพติดทั้ง 2 อย่าง สารแคนนาบิไดออล (CBD) บริสุทธิ์ และสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) โดยกำหนดให้ยาหรือสมุนไพร อาหาร เครื่องสำอางที่จะใช้สารสกัดของเมล็ดและน้ำมันจากเมล็ดกัญชงต้องมีสาร CBD บริสุทธิ์ร้อยละ 99 ที่มี THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.01 และผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ เมล็ดกัญชงที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง ต้องเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้แล้ว

            นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ 5 ปีแรก (นับตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 62 เป็นต้นไป) ต้องเป็นการนำสารสกัดที่ผลิตภายในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ายา หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ที่มีส่วนผสมของสารสกัด CBD เมล็ดกัญชง หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เข้ามาในประเทศอย่างเสรีโดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ถึงอย่างไร ประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถผลิต เพาะปลูก นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพได้อย่างเสรีโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากใครฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

            อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขจะกำหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการนำเส้นใยแห้งต่างๆ ของกัญชาและกัญชง เมล็ด – น้ำมันกัญชงมาใช้เป็นส่วนผสมในยา หรือสมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศไทยให้ทุกคนรับทราบอีกครั้ง

 

ข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

admin