MATICHON ONLINE | น้ำท่วมก็ไม่หวั่น กรมการกงสุลทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ร้อยเอ็ด 2-6 ก.ย.

MATICHON ONLINE | น้ำท่วมก็ไม่หวั่น กรมการกงสุลทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ร้อยเอ็ด 2-6 ก.ย.
D055160C-99F5-4105-9EF2-6B87CB832717

แม้จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ แต่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ยังคงจัดบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนสำหรับบุคคลทั่วไปให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชาชนที่สนใจสามารถไปรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.30 น. ตามวันและเวลาดังกล่าว

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางมีรายละเอียดดังนี้

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 1. บัตรประชาชนตัวจริงที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 1. บัตรประชาชนตัวจริง กรณีอายุยังไม่ถึง 15 ปีให้ใช้สูติบัตรฉบับจริงที่มีเลขประชาชนผู้เยาว์ 13 หลัก หรือผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไปที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ถูกยื่นคำร้องถูกต้อง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ 4. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน 4.1 กรณีบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นฉบับจริง 4.2 กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมกับบันทึกการหย่าฉบับจริง 4.3 กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นฉบับจริงและนำมาแสดง 5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดา และมารดาฉบับจริงหากมี ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์อีเอ็มเอส 40 บาท คำแนะนำ 1. ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทางเบอร์โทรศัพท์ 02-2035000 ต่อ 32451 หรือ 32452 2. ผู้ที่มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือหกเดือนหรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

admin