Thai PBS | วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด

Thai PBS | วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด
วุฒิสภา เห็นชอบ “วงศ์สกุล” เป็นอัยการสูงสุด

(3 ก.ย.62) วุฒิสภามีมติ 215 ต่อ 6 งดออกเสียง 9 เสียง เห็นชอบ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นอัยการสูงสุด แทนนายเข็มชย ชุติวงศ์ ที่ครบวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ ตามมติขององค์กรอัยการ หรือ ก.อ. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการปี 2553 หลังคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มีพลเอกอู้ด เบื้องบน เป็นประธานกรรมาธิการพิจารณาดำเนินการครบกรอบเวลา 30 วัน

และวันนี้ที่ประชุมได้ประชุมลับก่อนลงมติ เนื่องจากเห็นว่ามีข้อมูลบางประการที่จำเป็นต้องรักษาเป็นความลับ เพื่อการพิจารณาที่เป็นอิสระของ ส.ว. และการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนโดยลับ โดยที่ประชุมยังยังเห็นชอบไม่ให้เปิดเผยบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการทั้ง 4 ครั้งด้วย

นายวงศ์สกุล อายุ 63 ปี จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และรัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขระที่ประวัติการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ ,รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และอธิบดีอัยการ สำนักคดีปราปปรามการทุจริต ก่อนจะมาดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นอธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ

โดยคณะกรรมาธิการได้ตรวจสอบประวัติไปยัง 17 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ป.ป.ช. พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมทางจริยธรรมไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผลการตรวจสอบได้จัดทำเป็นรายงานลับ และกระบวนการหลังจากนี้ ประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ

admin