คมชัดลึกออนไลน์ | ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

คมชัดลึกออนไลน์ | ราชกิจจานุเบกษาประกาศชุดปฏิบัติงานพยาบาล 62

6 กันยายน 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 ความว่า

ด้วยคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 กำหนดการแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสามารถเลือกปฏิบัติได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. คุ้มครองประชาชนในการรับบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้รับบริการสามารถจำแนกได้ว่ารับบริการจากบุคลากรประเภทใด และมีขอบเขตการปฏิบัติงานได้ระดับใด ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพมาตรฐานงานบริการและความปลอดภัยของประชาชน

  2. ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัย คุณภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต้องคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่อาจถูกสัมผัสกับเชื้อโรคขณะทำการรักษาพยาบาลด้วย

  3. เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา และการเลือกปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน และเป็นสิ่งที่ควรให้การเคารพ โดยการแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่กำหนดสำหรับพยาบาลมุสลิมถือเป็นเครื่องแบบอีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากเครื่องแบบปกติ สำหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 สภาการพยาบาลจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ (อ่านต่อทั้งหมดที่นี่…)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง รัชกฤต ที่ปรึกษา สุชาติ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามทวงนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

ราชกิจจาฯ ปลดล็อกแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

ปชช สิ้นสภาพแล้วจับตา ไพบูลย์ สังกัดพรรคใหม่

ยกเลิก กัญชา ยาเสพติดประเภท 5

admin