NATIONTV | กลุ่มหลากหลายทางเพศ ยื่นข้อเรียกร้องขอสิทธิต่างๆในสังคม

NATIONTV | กลุ่มหลากหลายทางเพศ ยื่นข้อเรียกร้องขอสิทธิต่างๆในสังคม
กลุ่มหลากหลายทางเพศ ยื่นข้อเรียกร้องขอสิทธิต่างๆในสังคม

กลุ่มหลากหลายทางเพศ เข้ายื่น 4 ข้อเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยผลักดันให้ได้รับสิทธิต่างๆในสังคม ด้าน "ลดาวัลดิ์" เตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมพรรคผลักดันสู่สภาฯ

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ และคณะต้อนรับกลุ่มหลากหลายทางเพศที่เดินทางมายื่นข้อเสนอให้พรรคเพื่อไทยช่วยผลักดันให้ได้รับสิทธิต่างๆ ในสังคม  ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยนางลดาวัลลิ์ บอกว่า กลุ่มหลากหลายทางเพศ ได้เดินทางมาเพื่อเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยช่วยผลักดันให้ได้รับสิทธิใน 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ขอให้พรรคเพื่อไทยผลักดันให้ได้รับสิทธิตามเพศภาพในคำนำหน้าชื่อ ที่ไม่จำเป็นที่ไม่ต้องได้รับรองจากแพทย์ ขอให้ผลักดันกฏหมายคู่สมรส โดยการให้ชายแต่งกับชายหรือหญิงแต่งกับหญิงได้ ขอให้พรรคเพื่อไทยช่วยดูกฏหมายเกี่ยวกับการทำแท้งที่อยากให้ละเว้นผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ และให้มีสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และขอให้ช่วยผลักดันการยกเลิกกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี 

นอกจากนี้นางลดาวัลดิ์ บอกอีกว่าส่วนตัวก็ได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ และจะนำเอาเข้าสู่ที่ประชุมของพรรคเพื่อผลักดันให้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ต้องได้รับสิทธิเทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆในสังคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางของพรรคเพื่อไทย

admin