BLT BANGKOK | กทม. เตรียมพร้อมจัดการขยะงานกาชาด ผลักดันเป็น Green Fair งานแรกของไทย

BLT BANGKOK | กทม. เตรียมพร้อมจัดการขยะงานกาชาด ผลักดันเป็น Green Fair งานแรกของไทย
a1bbbb3706dbff65fe9d433d7887be3c.jpg

นางศิลปสวยระวีแสงสรูย์ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่าสภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี2562 ระหว่างวันที่15 – 24 พ.ย. 2562 ณสวนลุมพินีซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการขยะภายในงานเพื่อให้งานกาชาดเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือGreen Fair งานแรกของประเทศไทยตอบสนองนโยบายของภาครัฐและลดปริมาณขยะในงานกาชาด 
ซึ่งกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจร้านค้าตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมงานร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธีทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยให้คำแนะนำการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆด้วย
นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้วางแผนการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในงานกาชาดโดยกำหนดจุดตั้งวางถังขยะแยกประเภทจำนวน40 จุดประกอบด้วยถังสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลถังสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์และถังสีฟ้าสำหรับขยะทั่วไปซึ่งทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคอยให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง
โดยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจะแบ่งการทำงานเป็น2 รอบรอบละ50 คนรอบแรกเวลา10.00 – 16.00 น. รอบหลังเวลา16.00 – 22.00 น. และจิตอาสาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น2515 แบ่งการทำงานเป็น3 รอบรอบละ100 คนรอบแรกเวลา10.00 – 14.00 น. รอบสองเวลา14.00 – 19.00 น. และรอบสามเวลา19.00 – 22.00 น.

เพื่อให้กรุงเทพมหานครนำขยะแต่ละประเภทไปดำเนินการต่อได้ทันทีโดยในส่วนของร้านค้าให้นำขยะมาทิ้งที่จุดพักขยะ4 จุดในช่วงเวลา10.00 – 22.00 น. จากนั้นกรุงเทพมหานครจะเก็บขยะจากจุดพักส่วนขยะอินทรีย์จะนำไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพื่อใช้เป็นปุ๋ยต่อไป
อีกทั้งยังขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและร้านค้าที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 
1. จัดเตรียมถุงขยะเพื่อใส่ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในบูธและร้านค้าด้วยตนเอง 
2. คัดแยกเศษอาหารพืชผักผลไม้ออกจากขยะทั่วไปโดยให้นำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเขียวที่จัดเตรียมไว้ณจุดพักขยะ 
3. คัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปนำไปเทใส่ลงในถังขยะสีเหลืองหรือใส่ถุงขยะใสพร้อมมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันขยะตกหล่นและนำไปวางกองรวมกันไว้ณจุดพักขยะ 
4. นำขยะทั่วไปใส่ถุงขยะใสพร้อมมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันขยะตกหล่นและนำไปเทใส่ลงในถังขยะสีน้ำเงินหรือวางกองรวมกันไว้ณจุดพักขยะเพื่อรอกรุงเทพมหานครจัดเก็บตามรอบเวลาที่กำหนด 
5. ขยะประเภทกล่องกระดาษหรือขยะชิ้นใหญ่ให้นำไปวางกองรวมกันไว้ณจุดพัก 
6. หลังเวลา22.00 น. ร้านค้าทุกร้านต้องนำขยะออกจากร้านมาทิ้งตามจุดที่กำหนดในระหว่างวันและรักษาความสะอาดในร้านและบริเวณหน้าร้านค้า 
โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดเก็บขยะทุกจุดตามรอบกำหนดเพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและไม่มีขยะตกค้างในวันรุ่งขึ้นซึ่งจากสถิติในงานกาชาดปี2561 มีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง30 ตันต่อวันจากจำนวนที่มีผู้เข้าชมงานตลอด9 วันกว่า900,000 คน 
แม้ว่าในปีนี้ปริมาณขยะอาจจะไม่ลดลงจากเดิมมากนักเนื่องจากมีการขยายเวลาจัดงานเป็น10 วันและมีจำนวนหน่วยงานร้านค้าที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเพิ่มขึ้นแต่กรุงเทพมหานครเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการขยะแนวตามทางดังกล่าวจะทำให้ปริมาณขยะตกค้างในงานลดน้อยลง 
รวมทั้งยังได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานประกอบด้วยรถสุขาเคลื่อนที่ธรรมดาจำนวน14 คันและรถสนับสนุนจำนวน7 คันซึ่งมีจุดให้บริการครอบคลุมพื้นที่จัดงานกาชาด

ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันภายใต้ชื่อ“ทีมอาสารวมพลังลดขยะ” ประกอบด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น2515 และสมาคมพลาสติกชีวภาพไทย(TBIA) โดยมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายอาทินิทรรศการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจรและถูกวิธีการสาธิตการแยกขยะเป็น4 ประเภทตามสีถังการสาธิตการทำงานของเครื่องย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นสารอินทรีย์บำรุงดินภายใน24 ชั่วโมง(Bio-Digester) และเครื่องHome Composters ประเภทต่างๆที่ใช้ย่อยขยะเศษอาหารในครัวเรือนการเล่นเกมชิงรางวัลพร้อมให้สาระความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเช่นการปรุงอาหารและนำเศษอาหารไปทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเป็นสารบำรุงดินการจัดการขยะในครัวเรือนฯลฯในเวลา16.30-17.30 น. (ยกเว้นวันที่15 และ24 พ.ย.) จะมีขบวนพาเหรด“รวมพลังลดขยะ” ของชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น2515 ร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่สนใจเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้คนใส่ใจช่วยกันลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมอบถุงขยะพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพจำนวน20,000 ใบสำหรับใช้สนับสนุนการคัดแยกขยะเศษอาหารในงานกาชาดประจำปี2562 รวมถึงประชาชนที่ร่วมงานยังสามารถบริจาคถุงพลาสติกเข้าโครงการ“วน” โดยเก็บรวบรวมถุงหรือเศษพลาสติกที่สะอาดนำส่งภายในจุดรับบริการเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกที่ใช้ซ้ำ 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสามารถเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่บริเวณเต็นท์“ศูนย์อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมงานกาชาด” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ประตู2 ของสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานกาชาดในปีนี้ร่วมเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นGreen Fair งานแรกของประเทศไทยตลอดการจัดงานระหว่างวันที่15-24 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา10.30-22.00 นณสวนลุมพินีเขตปทุมวัน

admin