Manager Online | "โจ๊กหวานเจี๊ยบ"โดนแล้ว ! นายกฯออกคำสั่งห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง- ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

Manager Online | "โจ๊กหวานเจี๊ยบ"โดนแล้ว ! นายกฯออกคำสั่งห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง- ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

นายกฯมีคำสั่งกำชับให้ "พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล" ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง- ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ กำชับให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุดังต่อไปนี้

๑.ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

๒.ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล รับทราบและกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว

admin