กรุงเทพธุรกิจ | 'คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช' ประกาศแนวปฎิบัติการเดินทาง ช่วงการระบาด COVID-19

กรุงเทพธุรกิจ | 'คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช' ประกาศแนวปฎิบัติการเดินทาง ช่วงการระบาด COVID-19

ประกาศคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับที่1 เรื่องแนวปฎิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ปีพ.ศ.2563

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่4/2563 เมื่อวันที่18 ก.พ.2563 มีการพิจารณาเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของบุคคลากรคณะไนช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น. ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดได้แก่ประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นและสิงคโปร์เพื่อลงความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและบุคลากรคณะฯจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

  • บุคลากรที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้รายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อรองคณะบดีหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแลรวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลาและเฝ้าระวังตัวเองเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหนาแน่นรักษาร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากต้องเข้ารับการตรวจที่หน่วยตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น
  • บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะฯแล้วขอให้ทบทวนความจำเป็นของการเดินทางในกรณีที่พิจารณายกเลิกกิจกรรมคณะฯจะออกหนังสือประกอบการขอยกเลิกกิจกรรมต่างๆเพื่อใช้ประกอบในการขอเงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิกได้ขอให้บุคลากรระมัดระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อและเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยให้ปฎิบัติตามแนวทางของคณะฯดังข้อ1
  • บุคลากรที่จะไปประชุมวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือการลาอื่นใดณประเทศที่มีความเสี่ยงหรือประเทศอื่นๆโดยเดินทางก่อนวันที่30 เมษายน2563 คณะฯขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าประเทศใดจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในอนาคตข้างหน้า

อนึ่งคณะฯขอให้บุคลากรทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้เนื่องจากคณะฯเป็นเพื้นที่สาธารณะที่มีผู้เข้า/ออกจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัส

ประกาศณวันที่20 กุมภาพันธ์2563

158219819838

admin